ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ) ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
Learn More
抗生素耐药性是一个全球性问题, 让我们了解更多。
Learn More
Do I need antibiotics for:
Acne
Answer:
Rarely
Bronchitis
Answer:
Rarely
Colds
Answer:
No
Ear Infection
Answer:
Some
Fever
Answer:
Some
Influenza (Flu)
Answer:
No
Laryngitis
Answer:
No
Lyme Disease
Answer:
Some
Pink Eye (Conjunctivitis)
Answer:
Some
Pneumonia
Answer:
Often
Prior to Dental Procedures
Answer:
Rarely
Sinus Infection
Answer:
Rarely
Sore Throat
Answer:
Rarely
Tooth Extraction
Answer:
Rarely
Toothache
Answer:
Rarely
Urinary Tract Infection (UTI)
Answer:
No

Antibiotic Resistance  •  A global issue

Learn more
Learn more

Resources for Professionals

Take the Antibiotic Quiz

See Our Videos

With Support From

Back To Top
WordPress Lightbox